Gå til innhold

Bevar Bergerskogen

Natur og Ungdom < Bevar Bergerskogen
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdoms landsstyre samlet på Haugetun folkehøgskole 8. januar 2024 krever at Nesodden kommune omgjør vedtaket om utbygging i Hellvikveien 46, og at området utredes omgjort til LNF.

I desember 2023 ga kommunestyret på Nesodden grønt lys for å bygge 123 boenheter, butikk og kafé på området Skjønhaug i Bergerskogen. Skogen har betydelige naturverdier, og vil ikke tåle belastningen denne massive utbyggingen vil medføre.

Hundremeterskogene er en verdifull naturtype. Her får tettstedsbarn sine første naturopplevelser, følelser av mestring og frihet gjennom lek og utforsking, og voksne i boligstrøk og leiligheter får pusterom i hverdagen. I en spørreundersøkelse utført av Norstat, oppgir 67% av de spurte i nærområdet at de er imot prosjektet. Kommunen rullerte arealplanen i 2022, og i den planen er ikke Bergerskogen en del av de vedtatte utviklingssonene. I lys av den nevnte motstanden oppleves det derfor rart at en så storstilt utbygging gjennomføres. I kommuneplanens rullering i 2022 forpliktet gjennom kommuneplanen lokalpolitikerne seg til å følge FNs klimamål om bærekraftig vekst.

Områdene rundt skogen er vurdert av regional verdi. Natur og områderegulering må sees på i en helhet og vi må bevare store sammenhengende naturområder. Kantsoner, størrelse på skogområder, anleggsområder og menneskelig aktivitet er alle ting som påvirker biologisk mangfold, ikke bare hogst.

Natur og Ungdoms landsstyre samlet på Haugetun folkehøgskole 8. januar 2024 krever at Nesodden kommune omgjør vedtaket om utbygging i Hellvikveien 46, og at området utredes omgjort til LNF.