Gå til innhold

De beste pakkene er grønne!

Natur og Ungdom < De beste pakkene er grønne!
Kategorier: Samferdsel | Uttalelser

Natur og Ungdom krever restriktive tiltak på bil, gode kollektivløsninger og skrinlegging av dagens planer om ny E18.

Denne våren står politikerne overfor et veiskille som vil avgjøre Oslo og Akershus sine framtidige transportløsninger. Blir det mer klimafiendtlig motorvei eller vil politikerne følge eksperters anbefalinger og bygge ut kollektivsystemet som kan håndtere den forventede befolkningsveksten?

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 07. – 10. januar 2016, krever at Oslopakke 3 blir en miljøpakke som satser på kollektivtrafikk og ikke på økt veikapasitet.

Våren 2016 skal Oslopakke 3 reforhandles. Dette er en avtale mellom Oslo, Akershus og staten om hvordan transportsaker i regionen skal finansieres og prioriteres. Politikerne, både nasjonalt og lokalt, har forpliktet seg til at veksten i persontrafikken i regionen må tas med kollektivt, sykkel og gange. Vi står nå ved et veiskille. Skal dette løftet holdes kan ikke politikerne fortsette å prioritere monsterveier over de miljøvennlige løsningene.

 

Et viktig tiltak i reforhandlingen er tidsdifferensiert køprising. Dette innebærer at biler som kjører i rushtiden, og dermed skaper både kø og økte CO2-utslipp, skal betale mer i bomringen enn de som kjører andre tider på døgnet. Et slikt tiltak vil redusere bilkøen og gi flere kollektivreisende, samt gi økt fremkommelighet for blant annet nyttetransport. Køprising vil dermed både begrense personbiltrafikken og gi økte inntekter i billettinntekter fra kollektivtransport.

 

I høst fikk politikerne utredningen som viser hvordan transporten i, rundt og gjennom Oslo skal løses uten vekst i personbiltrafikken. Rapporten slår fast at vi allerede i dag må sette i gang store og krevende tiltak for å klare å overholde klimaforliket. Tiden løper fra oss, spaden må settes i jorda for nytt signalanlegg, t-banetunnel og togtunneller så snart som mulig.

 

Til slutt er det helt nødvendig at reforhandlingene forkaster alle planer om å øke veikapasiteten på E18 vestover gjennom Asker og Bærum. Økt kapasitet vil gi flere biler, ikke mindre kø[1]. Veikapasiteten gjennom hele korridoren må ikke økes, slik politikerne har forpliktet seg til. Det er ikke tilstrekkelig å kun satse på kollektivt for å endre transportvaner, det må også bli mindre attraktivt å kjøre bil. Reforhandlingen av Oslopakke 3 vil spille en avgjørende rolle for å sikre både finansiering og politiske prioriteringer av kollektive løsninger framfor bilistenes bekvemmelighet.

Natur og Ungdom krever at det satses på kollektivløsninger og tidsdifferensiert køprising i reforhandlingen av Oslopakke 3. Det er avgjørende at vi får en framtidsretta plan som ikke fører til vekst i personbiltrafikk. Derfor er det helt nødvendig med restriktive tiltak på bil, gode kollektivløsninger og skrinlegging av dagens planer om ny E18.