Gå til innhold

Ingen monsterbro over Håøya!

Natur og Ungdom < Ingen monsterbro over Håøya!
Kategorier: Samferdsel | Uttalelser

Natur og Ungdom krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges.

Det biologiske mangfoldet på Håøya i Oslofjorden trues av en bro ingen vil ha. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges og at vi heller bedrer trafikksikkerhet og etablerer kollektivfelt i Oslofjordtunnelen med et nytt løp.

Håøya i Oslofjorden utenfor Drøbak er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det er et stort mangfold av ulike typer villmarkspreget skog, og er et viktig tilholdssted for flere trua fugle- og insektarter.  Søndre Håøya er vernet som naturreservat, den strengeste verneformen i Norge. For første gang på 126 år hekker det havørn i Oslofjorden, og hele havørnbestanden hekker på Håøya. Havørnen er Norges største ørn, og er fredet. Nå truer en vegutbygging det store naturmangfoldet på øya.

Mellom Frogn og Røyken kommune planlegger Statens Vegvesen å bygge to broer over Oslofjorden. Den nordligste av disse er planlagt til å krysse nordsiden av Håøya. Etter broprosjektet står ferdigstilt, vil Oslofjordtunnelen litt lenger sør stå ubrukt.

Fagfolk og miljøbevegelsen har varslet om at en fremtidig bro over Håøya vil være en sterk trussel mot artsmangfoldet og dyrelivet. På begge sider av fjorden er fylkespolitikerne i mot prosjektet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er taus og nekter å si hvor han står i saken, men lar på tross av lokalpolitikernes motstand Statens vegvesen fortsette med å utrede den naturskadelige broa.

I stedet må vi beholde dagens Oslofjordtunnel, og utvide med et ekstra løp for å tilfredsstille dagens krav til trafikksikkerhet. Da må den ekstra kapasiteten benyttes til å etablere kollektivfelt i begge retninger. Denne oppgraderingen er også billigere enn en ny bro. Da sparer vi Håøya både for uopprettelige naturinngrep, og oss selv for utgifter.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7. – 10. januar 2016, krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges og at vi heller bedrer trafikksikkerhet og etablerer kollektivfelt i Oslofjordtunnelen med et nytt løp.  Vi kan ikke la en bro som ingen vil ha ødelegge uerstattelige naturverdier.