Gå til innhold

Miljøkort i Hedmark!

Natur og Ungdom < Miljøkort i Hedmark!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at Hedmark fylkeskommune innfører Miljøkortet i Hedmark fylke nå. 

Til: Fylkesmannen i Hedmark og Rådmannen

Fra: Landsmøtet til Natur og Ungdom

Miljøkort i Hedmark nå! 

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 8.-11- januar 2015, krever at Hedmark fylkeskommune innfører Miljøkortet i Hedmark fylke nå. 

For å nå togradersmålet er de rike landene nødt til å redusere klimagassutslippene sine med 85 prosent innen 2050. Som en av de største vinnerne av det oljejaget som har pågått, har Norge et ekstra ansvar for å kutte sine utslipp, og disse utslippskuttene krever blant annet lokalt tiltak.

CO2-andelen av klimagassutslippene i Hedmark er lavere enn landsgjennomsnittet, likevel er personbiltransport den hurtigst økende utslippskilden på verdensbasis, også i Hedmark. Nettsiden Miljøstatus i Hedmark, med miljødepartementet i ryggen, spår at innlandet som en følge av klimagassutslippene vil oppleve temperaturøkning om vinteren, mer ekstremnedbør og mer nedbør vinterstid i dette århundret. Klimaendringene kan få konsekvenser for både landbruksproduksjon, biologisk mangfold og friluftsliv.

IPCC (FNs klimapanel), verdens miljøbevegelse og vårt eget Storting har talt; for at vi ikke skal sprenge togradersmålet, må tiltak igangsettes, og de må igangsettes nå.

Over 26% av norske utslipp kommer fra vegtrafikk (SSB, 2012), og brorparten av dette skyldes persontransport. Det er flere ganger blitt bevist at når man styrker kollektivtransporten innad i et fylke, senker prisene, øker tilgjengeligheten og gjør tilbudet bedre, så velger adskillig flere kollektivtransport fremfor personbil. Stockholm er et svært godt eksempel på dette, for ikke å snakke om flere tyske byer, hvor bruken av kollektivtransport har økt voldsomt etter at myndighetene har rustet opp kollektivtilbudene. Dette gagner klimaet, og derfor krever Hedmark Natur og Ungdom at fylkeskommunen innfører Miljøkortet – et reisekort for ungdom, som gjelder for både tog og buss på innlandet, for å oppfordre ungdom i Hedmark og omegn til å velge bærekraftige og miljøvennlige fremkomstmidler.

Natur og Ungdom krever at de lokale myndighetene tar ansvar for å kutte klimagassutslipp. Hvis Hedmark skal nå sine klimamål, og bidra til å senke C02-utslippene både lokalt og nasjonalt, må fylket få personbilene vekk fra veiene, og ruste opp kollektivtilbudet sitt.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte, krever at Hedmark fylkeskommune tar et felles ansvar, og innfører Miljøkort for ungdom.