Gå til innhold

Nasjonal transportplan må føre til kraftige utslippskutt!

Natur og Ungdom < Nasjonal transportplan må føre til kraftige utslippskutt!
Kategorier: Samferdsel | Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at Nasjonalt Transportplan 2018-2029 fører til betydelige utslippskutt fra transportsektoren, og blir en transportplan som tar reisene våre inn i den utslippsfrie, fornybare framtida!

Nasjonal Transportplan 2018-2029 er en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget våren 2017, og vil legge føringene for de neste 12 årene med transportpolitikk i Norge. Transportsektoren står i dag for en tredel av Norges samlede klimagassutslipp, og halvparten i de store byene.

 

Norge må ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp, og kutte 60 % av utslippene våre innen 2030. Med sine store utslipp må transport være et område hvor vi gjør betydelige kutt. Nasjonal Transportplan må derfor inneholde et tydelig mål for å redusere utslipp av klimagasser, og det må inngå klimaregnskap for alle prosjektene som ligger i planen.

 

Framtida går på skinner

Det er de lange reisene våre som fører til størst andel av klimagassutslippene våre. Mellom de store byene i Norge er det svært mye flytrafikk, og Trondheim-Oslo, Bergen-Oslo og Bergen-Stavanger er for eksempel noen av de høyest trafikkerte innenlandske flystrekningene i Europa. Skal vi klare å få ned den innenlandske flyreisen må vi satse på miljøvennlige alternativer. Vi trenger ordentlige utredninger for høyhastighetstog mellom storbyene i Sør-Norge. Tromsbanen må også utredes snarest mulig, og alle strekninger som i dag har dieseltog må elektrifiseres.

 

Klimavennlig infrastruktur må prioriteres

Dagens samferdselspolitikk bygger fem ganger så mange kilometer vei som bane. Det finnes også flere eksempler der jernbane som planlegges utbygd, bygges parallelt med vei. På denne måten nulles all potensiell klimagevinst ut, og jernbanens lønnsomhet svekkes ettersom den blir mindre konkurransedyktig. En dobbeltsporet jernbane har dessuten samme kapasitet som en tifelts motorvei, så det er heller ingen behov for vegkapasiteten.

 

Gigantflyplasser og monsterveger dreper distriktene

I distriktene er dagens transportpolitikk på villspor. Det planlegges store flyplasser ved de største byene, som vil føre til en stor trafikkvekst og skvise ut dagens småflyplasser. Det planlegges også store, firefelts motorveier mellom storbyene forbi bygdene. Framfor å utvide veiene, må vi heller rassikre dem, og bygge midtdelere. Dagens flyruter på kortbanenettet i distriktene må opprettholdes, framfor at man sentraliserer og legger opp til utslippsvekst.

 

Styrk godstransport på bane

Godstransport på jernbane har blitt neglisjert i mange år, samtidig som veginvesteringene har økt kraftig. Store nye veier svekker konkurransedyktigheten til godstogene, og gir oss mange nye forurensende lastebiler. Ifølge Miljødirektoratet kan en overføring av gods fra vei til bane på 40 % redusere utslipp på nesten 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Vi må derfor satse på å oppgradere godsterminalene og bygge lange krysningsspor og dobbeltspor, i stedet for å utvide veiene og undergrave jernbanen. Andre strekninger hvor en ny togstrekning kan erstatte gods- og persontrafikk på vei må også utredes, med sikte på utbygging.

 

Forbud mot nysalg av fossilbiler i 2020

Personbiltrafikken står for fem prosent av utslippene fra transportsektoren. Biodrivstoff som ikke kommer på bekostning av mat- eller fôrproduksjon må derfor gjøres billigere og mer tilgjengelig. Ifølge Miljødirektoratet vil utslippene kuttes med 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter hvis 65 % av de små bilene er el-biler i 2030. En fullstendig fornybar bilpark vil derfor være et viktig tiltak for å kutte utslipp. Norske bilister bytter dessuten gjennomsnittlig ut bilen sin hvert tiende år. Derfor må det innen 2020 innføres et forbud mot nysalg av biler som primært baserer seg på fossil energi. For å få folk til å droppe fossilbilen og velge utslippsfritt, vil det være nødvendig med både gode belønningsordninger og bedring av infrastruktur for lading og fylling.

 

Hvert tredje bil ut av de store byene innen 2030

Det viktigste for klimaet er likevel at færre bruker bilen. Ifølge Miljødirektoratet vil en 20 % reduksjon av biltrafikken i de store byene kutte utslippene med 2,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Det vil også gi oss en byluft som er trygg å puste i, noe som er sårt trengt i mange norske byer hvor luftforurensingen er for høy. Norsk institutt for luftforskning har pekt på reduksjon av biltrafikk som den eneste langsiktige løsningen på byluftproblemet.

 

Norske storbyer må derfor redusere biltrafikken med 20 – 30 %.For å få til dette må det bli lettere å leve uten bil. Vi trenger bedre arealplanlegging som reduserer transportbehovet, og flere gang- og sykkelveier. Ikke minst trenger vi gode og velutviklede kollektivnett, med hyppige avganger. Sist men ikke minst må planleggingen av motorveier rundt de store byene stoppes, da en slik bilsatsing vil torpedere ethvert tiltak for å få færre til å bruke bilen.

 

Natur og Ungdom samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at Nasjonalt Transportplan 2018-2029 blir en transportplan som prioriterer miljøvennlige transportløsninger og kutter utslippene. Å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren må være det overordnede målet for planen, og vegprosjekter som legger opp til utslippsvekst kan ikke inngå i planen.