Gå til innhold

Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033

Natur og Ungdom < Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033
Kategorier: Samferdsel

Nasjonal Transportplan 2022-2033 er en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget våren 2021, og vil legge føringene for de neste 12 årene med transportpolitikk i Norge. Transportsektoren står i dag for en tredel av Norges samlede klimagassutslipp, og halvparten i de store byene. For å nå klimamålene våre må transport være et område hvor vi gjør betydelige kutt, og dette må komme tydelig frem i Nasjonal Transportplan.

Stans planleggingen av en tredje rullebane

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen vil føre til økte utslipp i lang tid fremover, samt føre til store arealinngrep og nedbygging av verdifull matjord. En ny rullebane vil gi store utgifter og er en økonomisk risiko, og kan føre til at nødvendige miljøtiltak og satsing på jernbane som alternativ til fly på innenlandsreiser, nedprioriteres.

Fjern Avinors vekstmål

Selskapet Avinor har et mål om at det skal være en vekst i flytrafikken og passasjertallet ved norske flyplasser de kommende årene. Fly er en av reisemåtene som slipper ut mest klimagasser per kilometer, og en reduksjon i flyreiser er derfor et viktig tiltak for å nå klimamålene våre. Avinors vekstmål er ikke forenlig med våre nasjonale klimamål, samt de internasjonale forpliktelsene vi har satt oss gjennom Parisavtalen, og vi krever at dette vekstmålet fjernes.

Skrinlegg prosjektet “Ferjefri E39”

Ferjefri E39 er et av Norges dyreste samferdselsprosjekter noensinne. Vegprosjektet har som mål å halvere reisetiden på E39 på Vestlandet, mellom Trondheim og Kristiansand. Med en foreløpig prislapp på 340 milliarder kroner og prognoser om økte CO2-utslipp fra bygging og trafikkvekst, og rasering av uerstattelig og verdifull natur, er dette en uakseptabel satsing.

Skjerp nullvekstmålet

I storbyene må nullvekstmålet skjerpes slik at målet er å redusere veitrafikken med 20-30 %. For resten av landet må dette målet være null vekst. Det må innføres en belønningsordning for mindre byer og tettsteder.

Sats på bane fremfor veg og fly

For å imøtekomme et økende transportbehov, samtidig som verden skal gå mot nullutslipp, må det satses stort på det mest klima- og miljøvennlige og energieffektive alternativet – jernbanen. Å flytte størstedelen av nordmenns reiser, samt godstrafikk, over på bane har betydelig lavere utslipp per personkilometer, krever mindre areal og har bedre kapasitet enn store motorveger. Faktisk har en dobbeltsporet jernbanestrekning lik kapasitet som en tifelts motorveg, med langt mindre press på klima, matjord og biomangfold.

For å gjøre togtilbudet i Norge konkurransedyktig må det tydelig prioriteres i Nasjonal transportplan, og parallelle satsinger på veg- og flyplassutvidelser må stanses. Samtidig må høyhastighetsbaner bygges slik at reisetiden reduseres, samt avganger må skje hyppigere og billettprisene bli lavere. I tillegg må tilbudet dekke hele Norge. Utbyggingen av Nord-Norgebanen må derfor startes, og man må velge traseer som ikke gjør uakseptabel skade på naturmangfold og reindrift.