Gå til innhold
Asfalt gjennom fin natur

Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat

Natur og Ungdom < Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat
Kategorier: Natur | Uttalelser

Natur og ungdom krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges.

Natur og ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10.januar, krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges. Istedenfor å bruke mange millioner kroner på å bygge motorvei, burde E6 som allerede eksisterer forbedres og jernbanen opprustes ved å lage flere kryssingsspor for tog.

Lågendeltaet naturreservat, ved Lillehammer kommune i Innlandet, ble opprettet i 1990. Det er et av Norges største innlandsdelta. Naturreservat er Norges strengeste form for arealvern og dette reservatet ble opprettet for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt og interessant fugleliv. Det ligger mye fagkunskaper og resurser bak dette vedtaket og det er derfor viktig at det blir lyttet til. Totalt i Norge er det 78 fuglearter på rødlista. Det er totalt påvist 224 fuglearter i naturreservatet og av disse er 58 på rødlista. Blant dem er knekkand, vipe, makrellterne, brushane og skjeand, som alle er sterkt eller kritisk truet. I dag er hele 83 prosent av verdens våtmarksområder ødelagt, og de er spesielt viktige for biologisk mangfold. Vi har ikke råd til å ødelegge flere!

Nå planlegger selskapet Nye veier å bygge en ny E6-trasè med en motorveibru rett gjennom dette viktige naturreservatet. Den eksisterende veien fra 1988 er av god standard og den nye motorveibrua mener vi er helt unødvendig. Noen av grunnene til den planlagte utbyggingen er bedre trafikksikkerhet, øking av fartsgrensen fra 80 til 110 km/t og at en firefelts motorvei vil binde landet sammen. På samme strekning går den 100 år gamle Dovrebanen. Vi mener at hensyn til å ta vare på naturen må veie tyngre enn å spare noen minutter på en vegstrekning. Det er ingen menneskerett å kjøre i 110 km i timen. Istedenfor å satse på firefelts motorvei burde regjeringen heller bruke pengene på å forbedre jernbanen. En satsning på utbygging av kryssingsspor vil øke kapasiteten på Dovrebanen betydelig. Veiutbygging blir ofte prioritert til fordel for jernbane. Slik vi ser det er dette lite framtidsrettet med tanke på et grønt skifte.

Nye veier AS og samferdselsminister Knut Arild Hareide vil verne et område ved Gausa, ei elv i nærheten, for å veie opp for Lågendeltaet. Det er vel og bra det, men det går ikke an å verne et nytt område som plaster på såret. Det er en god grunn til at områder blir vernet. Det er viktig at det biologiske mangfoldet i akkurat dette området blir tatt vare på, og da hjelper det ikke å verne et annet område. Dette blir en grønnvasking av prosjektet. Området ved Gausa har ikke mudderbanker slik som Lågendeltaet. Det er disse mudderbankene som er særlig viktig for trekkfuglene. Det er altså ikke mulig å erstatte den ødeleggelsen denne veien og brua vil føre til.

Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10.januar krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges. Veien som finnes i dag må heller bli forbedret og Dovrebanen opprustet. En firefelts motorvei vil være et uopprettelig inngrep i et vernet området.