Gå til innhold

Natur og Ungdoms høringsinnspill til kvotemeldingen

Natur og Ungdom < Natur og Ungdoms høringsinnspill til kvotemeldingen
Kategorier: Fisk og oppdrett

Hva mener Natur og Ungdom om Regjeringens kvotemelding fra 2024?
Les vårt høringsinnspill her!

Høringsinnspill til Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Natur og Ungdom mener:

Denne kvotemeldingen er et steg i riktig retning, og regjeringen har tatt noen viktige grep som å gjeninnføre trålstigen, ta åpen gruppe fra toppen og å gi litt mer til den minste flåten. Likevel mener Natur og Ungdom at det mangler noen viktige tiltak for at dette skal være en kvotemelding som gir forutsigbarhet på lang sikt. For å bygge et kvotesystem for fremtiden må man legge vekt på både sosiale forhold og ta hensyn til klima og miljø.

Natur og Ungdoms tre viktigste krav til næringskomiteen i denne saken er:

  1. CO2-kompensasjonsordningen må ikke videreføres

Norge har forpliktet seg til å redusere våre klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 og oppnå null netto utslipp innen 2050. Fiskeflåtens andel av norske utslipp er kun knappe 2 prosent, men planlegging for fiskerier med null utslipp i framtiden må være avgjørende for valgene vi tar allerede i dag.

Sjarkflåten står for den mest skånsomme måten å drive fiske på og har lave utslipp sammenliknet med den største flåten, der nullutslippsteknologien i den største flåten også er umoden. Ved å videreføre CO2-kompensjasjonsordningen slik det er foreslått i denne meldingen, velger man å subsidiere næringens utslipp der de som forurenser mest mottar mest støtte, heller enn å legge til rette for et redusert drivstoffbruk og en omstilling av flåten. Et lavt drivstofforbruk må være et betydelig konkurransefortrinn dersom næringen skal være en del av fremtidens nullutslippssamfunn.

  1. Struktureringen i kystflåten må stanses

I kvotemeldingen tar man heller ikke et ordentlig oppgjør med struktureringspolitikken, som har gjort at kvotene har samlet seg på færre og færre hender, og at kvoteprisene har skutt til værs. Natur og Ungdom frykter at den foreslåtte modell X for fordeling av strukturgevinsten vil fungere som et insentiv til en økt strukturering av flåten frem til strukturkvotene har løpt ut.

Dersom Stortinget også velger modell X er det svært viktig å stanse videre strukturering i kystflåten. Dette er viktig for å beholde en differensiert flåte som skaper ringvirkninger langs store deler av kysten, og det er viktig for å redusere kvoteprisene som stenger ungdom ute av næringa.

  1. Flere tiltak for rekruttering til kystflåten

Natur og Ungdom savner tiltak som rekrutteringskvoter eller for eksempel kvotetillegg til ungdom i åpen gruppe. Åpen gruppe må beholde sin viktige funksjon som rekrutteringsarena. Selv om det er foreslått at åpen gruppe tas fra toppen, gir ikke dette et økt kvotegrunnlag i gruppen, noe vi mener er kritikkverdig. Åpen gruppe må få mer for å gi rom til flere.

Stans i struktureringen i kystflåten over 11 meter er viktig for å redusere kvoteprisene. I tillegg er utformingen av sammenslåingsordningen for kystflåten under 11 meter svært viktig for denne gruppas rolle som rekrutteringsarena. Den må ikke åpne for en for stor reduksjon i antall fartøy.

Når Stortinget etter hvert skal ta stilling til hvordan man skal ivareta trålernes pliktsystem, mener Natur og Ungdom at en stor andel av disse kvotene bør overføres til den minste kystflåten. Da er det viktig at man ikke har redusert antallet drastisk.

Natur og Ungdom mener at de viktigste tiltakene for å skape en bærekraftig fiskerinæring der det også er rom for at unge kan etablere seg, er å stanse struktureringen av flåten, og å tildele flere kvoter til den minste flåten. Da vil man styrke flåten med lavest utslipp og de beste forutsetningene til å omstille seg til nullutslipp, og skape arbeidsplasser lokalt både for fiskere og på mottakene.

Lurer du på noe mer om NUs fiskeripolitikk? Ta kontakt med:

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.