Gå til innhold

Saken kort forklart

Natur og Ungdom < Saken kort forklart

Den 9. januar 2024 stemte Stortinget for å åpne opp for gruvedrift i det sårbare dyphavet. Her kommer mer info om saken, og tips til hvordan du kan engasjere deg!

Først, litt om dyphavet!

Dyphavet er verdens største sammenhengende stykke urørt natur. Forskere tror at det er akkurat her livet på jorda oppsto.  

Det er verdens største karbonlager og støtter økosystemprosesser som er helt nødvendige for at jordas naturlige systemer skal fungere. Dette betyr at dersom dyphavet ødelegges kan det ha fatale konsekvenser for resten av livet i havet.  

Havet står for 70% av all verdens fotosyntese. Ødeleggelse av dyphavet kan derfor ha konsekvenser ikke bare for livet i vann, men også for livet på jorda.  

Livet i dyphavet har blitt til gjennom millioner av år og tilpasser seg endringer sakte. Det er derfor veldig sårbart for menneskelige inngrep.  

Siden sola ikke slipper til i dyphavet er det et område helt uten lys, og med et enormt høyt trykk. Dette gjør at lys og lyd fra anleggsmaskiner vil være veldig forstyrrende. 

Hvorfor er gruvedrift på havbunnen en dårlig ide?

Vi vet svært lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet med store konsekvenser for, klima, natur, fiskeri og andre næringer. Den risikoen kan vi ikke ta. Norge har forpliktet seg til å forvalte naturverdiene våre basert på tilgjengelig kunnskap og etter føre-var-prinsippet. Det må også gjelde for dyphavet.  

Gruvedrift på havbunnen er planlagt å foregå med store maskiner som ser litt ut som bulldosere med pigger. For å hente ut mineralene må hele havbunnen “gruses opp” for så å pumpes opp til havoverflaten med store maskiner. Deretter skal restene fra mineralproduksjonen sendes tilbake til havbunnen hvor det kommer til å legges seg som et tykt lag slam over det som er igjen.

Dyphavet er så dypt at det ikke finnes noe lys og trykket fra alt vannet er ekstremt høyt. Dette gjør at både lyd og lys reiser utrulig langt, mye lenger en vi er vant til ved havoverflaten.

Støy- og lysforurensning kan forstyrre hvaler og marine dyr, som bruker lyd eller lys for å kommunisere, finne byttedyr og/eller unnslippe rovdyr. Forskning viser at støy fra et utvinningspunkt gjennomsnittlig kan spre seg 500 kilometer fra gruven. Det er like langt som fra Oslo til Trondheim.  

Det er derfor godt mulig at gruvedriften kan ha katastrofale konsekvenser for alt liv i mange kilometers radius fra de stedene selve gruvedriften foregår. Det er uforsvarlig å drive med gruvedrift på havbunnen før vi har nok informasjon til å si konkret hvordan konsekvenser det vil ha på livet i havet, også i områdene utenfor der selve gruvedriften foregår.

Norge er det første landet i verden som har åpnet for kommersiell gruvedrift på havbunnen. Vi vet fortsatt alt for lite om hva som finnes på dyphavet og hvilke rolle dyphavet har i globale marine økosystemer. Det betyr i praksis at vi ikke kan si noe om hvordan gruvedrift på havbunnen og skade på artene der vil kunne påvirke resten av livet i havet.

Som vi vet finnes 90% av verdens arter i havet, og det er her 70% av verden fotosyntese foregår. Vi mennesker er derfor helt avhengige av levende hav for å leve selv. Mangelen på kunnskap om dyphavet gjør at det er svert risikabelt og usikkert å si noe om akkurat hvordan konsekvenser gruvedrift vil ha, både kortsiktig og langsiktig.  

Dyphavet er verdens største karbonlager, og lagrer karbon både i vannmassene og på havbunnen. Ved å påvirke økosystemene og de kjemiske prosessene i dyphavet kan man risikere å ødelegge dyphavets evne til å lagre karbon.  

Konsekvensutredningen har mottatt massiv kritikk og baserer seg på et syltynt kunnskapsgrunnlag. Havforskningsinstituttet sier vi ikke har kunnskap om 99% av åpningsområdet. Miljødirektoratet skriver i sitt høringssvar at konsekvensutredningen «ikke gir beslutningsgrunnlag for å åpne for mineralutvinning til havs.» Alle miljøfaglige miljøer peker på at prosessen ikke har vært god, at det er utydelig hva som faktisk åpnes for og at økonomisk lønnsomhet er kraftig overvurdert. Norges Geologiske Undersøkelse skriver også at tallene for mineralressurser inneholder mange feil og at samfunnsøkonomiske lønnsomhet er sterkt overvurdert. 

Norge mister all troverdighet som ansvarlig havforvalter. 23 land har tatt et aktivt standpunkt mot gruvedrift på havbunnen. EU-parlamentet har nylig vedtatt en resolusjon mot Norges åpning for gruvedrift på havbunnen, der de utrykker sterk bekymring over miljøkonsekvensene, og ber om et internasjonalt moratorium, altså at prosessen settes på pause til vi vet mer.

I tillegg har store selskaper som Google, BMW og Volvo vært tydelig på at de ikke vil ta i bruk havbunnsmineraler.

Forskere mener dyphavets økosystemer kan være like mangfoldige som verdens rikeste tropiske regnskoger. Oppdagelser om livet her gir ny kunnskap innen medisin og vaksiner og ledetråder om begynnelsen til livet på jorda. For eksempel kommer noen av de medisinske komponentene fra covid-19 vaksinen fra dyphavet. 

Trenger vi egentlig mineraler fra dyphavet?

Nei! Det gjør vi ikke. 

Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i havdypet gjennom millioner av år. Mineralforekomstene dannes når mineralrikt varmt vann fra jordas indre avsetter mineraler i det kalde havvannet. Her er industrien intereressert i å utvinne mineraler som kobolt, kobber, nikkel, sink, litium, mangan, gull og sølv. 

Det grønne skiftet skjer nå og mineralene trengs innen kort tid. Gruvedrift på havbunnen er helt i startfasen teknologisk, og estimeres ikke å kunne levere mineraler fra norske områder før om tidligst 10-20 år, om det i det hele tatt er mulig. Da vil behovet for mineraler til det grønne skiftet trolig være sterkt redusert, hvis vi tar i bruk teknologisk nyvinning og sirkulærøkonomiske grep. Det er en for stor risiko å satse på en industri som vi ikke en gang vet om er teknologisk mulig, og som vil kreve store investeringer og subsidier fra staten for at den skal bli økonomisk lønnsom. 

Mineraler og metaller som trengs i den grønne omstillingen må primært hentes gjennom sirkulærøkonomiske løsninger hvor forbruksreduksjon, nye teknologier og bedre gjenbruk er sentrale elementer. I tillegg vil mineralene kunne hentes gjennom forsvarlig gruvedrift på land hvor restmassene fra en slik industri inngår i et sirkulært kretsløp. 

Hva kan DU gjøre for å engasjere deg i saken?

- Bli medlem i Natur og Ungdom! Som medlem støtter du vårt arbeid og får mulighet til å engasjere deg videre for det norske dyphavet

- Spre informasjon om saken! Jo mer folk vet jo flere er vi til å stille krav til politikerne våre

- Vær en bevisst forbruker. Unngå å kjøpe unødvendige teknologiske dippedutter og husk å resirkulere teknisk avfall.

- Møt dine lokale ungdomspolitkere og kommunepolitikere, og lær dem om saken og om hvorfor gruvedrift på havbunnen er en dårlig ide!

Lurer du på noe mer? Ta kontakt med:

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.