Gå til innhold
foto: Måns Hagberg, Wikimedia Commons

Skogkur 2030 – Siste sjanse for gammelskogen

Natur og Ungdom < Skogkur 2030 – Siste sjanse for gammelskogen

21. mars 2022 slapp WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom rapporten "Skogkur 2030".

Stortinget har vedtatt mål om 10% skogvern, men foreløpig har de ingen frist for når det skal være gjennomført.

Miljøorganisasjonene har derfor jobbet sammen om en strategi for hvordan vi skal nå disse målene innen 2030.

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest
variert naturmangfold.
I tillegg har skogene den største andelen truede arter, fordi
dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest.
Det gjelder både
internasjonalt og her hjemme.
Skogsbilveier og flatehogst er den største trusselen
mot arter enten du er i Arkhangelsk, Argentina eller Andebu.
Derfor er skogvern og
overgang til et miljøvennlig skogbruk jobb nummer én for å redde naturmangfoldet i
Norge.
Skogene her i nord er også verdens største karbonlager i skog, og våre
skoger lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog.

MILJØORGANISASJONENES KRAV TIL REGJERINGEN

Strategi for 10 prosent skogvern av produktiv skog

• Sett en forpliktende frist for når skogvernmålet skal være gjennomført

• Lag en målrettet opptrappingsplan for skogvernet

• Øk skogvernbudsjettet – en årlig norsk skogvernmilliard i 2024 er et minimum

• Kartfest den gamle naturskogen som ikke har vært flatehogd og kartlegg naturmangfoldet der

• Innfør hogststopp i gammelskogen og meldeplikt på all hogst

• Fjern miljøskadelige skogbrukssubsidier som skader gammel naturskog som aldri har vært flatehogd

• Bestill vern av prioriterte og hogstutsatte skogtyper

o Sikre representativitet og økologiske nettverk i skogvernet

o Statsforvalteren må opplyse om frivillig vern og ta grunneierkontakt

Andre krav, med indirekte betydning for skogvernmålet

• Uavhengig kartlegging av miljøverdier i skog

• Likestill miljø og næring i skogloven

• Innfør nærnaturlov for å sikre vern av friluftslivsområder

• Skogtiltak som er positive for både klima og miljø må prioriteres

o Fleralderskogbruk må i langt større grad overta for skogbruk basert på snauflater og granplantasjer

o Restaurering av minst 15 % av forringet skogareal o Klimafokuset i skogforvaltningen må rettes mot skogens karbonlager

• Fjern avkastningskravet til Statskog

• Fullstendig forbud mot bruk av fremmede treslag

Skogkur 2030

Vil ditt lokallag jobbe med skogvern?

Anneli Rystad Aune

Skogrådgiver
971 62 552

Eri Melhus

Sentralstyremedlem
405 50 021

Jobber med natur. Følger opp Nordland NU.

Jente i blå genser som smiler foran en murvegg

Ada Amilia Skjensvold

Sentralstyremedlem
406 72 880

Jobber med hav. Følger opp Telemark NU og Landbruksutvalget.