Gå til innhold

Stopp utvidelsen av Borg Havn

Natur og Ungdom < Stopp utvidelsen av Borg Havn
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at planleggingen av utbygningen av og mudringen ved Borg Havn kanselleres.

Borg Havn ligger ved munningen av Glomma, rett utenfor Fredrikstad sentrum. En rekke aktører planlegger å utdype og mudre havneområdet og dets innseiling med formål om å utvide havnen. Konsekvensene av dette prosjektet er ikke akseptable. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at planleggingen av utbygningen av og mudringen ved Borg Havn kanselleres.

Det er store mengder masser med sedimenter og fastfjell som ønskes fjernet fra elvebunnen. Massene utvider seg på land og det endelige volumet av massene vil være et sted mellom 4,1 og 5,5 millioner kubikkmeter. Disse mengdene er nok til at en lastebil kan transportere masser hvert 2.-3. minutt, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, i to år. De sterke strømmene i elven vil hver time kunne drive bort masser tilsvarende ett lastebillass videre i elven.

 

I dag er planen å dumpe disse massene i områder som ligger oppstrøms for Hvaler Nasjonalpark og andre havområder dedikert som naturreservat og verneområder. Løsmassene som skal mudres inneholder høye konsentrasjoner av giftige stoffer som kvikksølv, polyklorerte bifenyler (PCB) og kobber. Disse kommer fra fabrikker som har dumpet avfall lenger oppe i elven tidligere. Fabrikken Borregaard slapp i perioden 1949-1987 ut 130 tonn kvikksølv. Dette er bare de offisielle tallene for én bedrift, i løpet av én bestemt periode, for én bestemt miljøgift. Aktørene bak prosjektet, blant annet Kystverket, ønsker å dumpe løsmassene de mener er trygge nord for Hvalerskjærgården, og massene de mener inneholder giftstoffer ønsker de å lagre på land ved FREVAR, der det er kapasitet til 225 000 kubikkmeter. Etter utvidelsen er det snakk om hele 700 000 – 930 000 m3 giftige løsmasser. Det finnes foreløpig ingen løsning på hvor disse massene kan lagres permanent.

 

Det er ikke gjort på langt nær nok prøver av sedimentene i anleggsområdet i forhold til hva som er anbefalt. Med et anleggsområde på 800 000 kubikkmeter er det anbefalt 320 kjerneprøver. Om sedimentene det er snakk om er variert og komplisert å analysere er enda flere prøver anbefalt. Til nå er det bare gjort 109 slike prøver. Grunnen til at det ikke har blitt gjort flere er at det ikke er «praktisk gjennomførbart» på grunn av «omfang, prøvehåndtering og økonomi». Det er uholdbart hvis de nødvendige undersøkelsene ikke gjennomføres på grunn av dårlig økonomi hos aktøren.

 

Mudring ved munningen av en så kraftig elv som Glomma vil gjøre at området som ønskes å graves opp over tid vil fylles igjen. Levetiden til prosjektet er regnet til kun 10-20 år i enkelte områder. Etter denne tiden må den samme jobben gjøres på nytt, og flere masser må igjen graves opp. Å bruke store ressurser på et prosjekt der massene må flyttes igjen om noen tiår er unødvendig og ikke bærekraftig.

 

Utvidelsen av Borg Havn skal være et tiltak for å få mer godstransport på kjøl og bane. Men havnen ligger i et område hvor det ikke vil være mulig å tilknytte den til en jernbane. Derfor må godset transporteres med lastebil gjennom tettbygde områder. Det er lite fremstidsrettet. Et bedre alternativ vil være en løsning med dobbeltspor til Gøteborg Havn. Å sikre infrastruktur som dobbeltspor vil være en god investering i effektiv og miljøvennlig frakt av gods.

 

Den planlagte utvidelsen av Borg Havn kan uten strenge miljøkrav og kunnskapsinnhenting føre til store naturinngrep. Ved forflytting av løsmasser til marine områder nær Hvaler Nasjonalpark er det usikkert hvor store konsekvensene kan være for nærmiljøet og artene i området. Prosjekter som dette kan ikke gjennomføres uten tilstrekkelig kunnskapsinnhenting, og uten bør ikke prosjektet realiseres. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever derfor at Miljødirektoratet nekter Borg Havn og Kystverket å realisere prosjektet, og at alle andre planer om utdypning og sprenging for denne havnen ikke gjennomføres.