Gå til innhold

Arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja

Natur og Ungdom < Arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja
Kategorier: Olje

Arbeidsplasser er et viktig argument i debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Myndighetenes kunnskapsinnhenting har så langt vist et større potensiale i fornybare næringer.

Oljeboring, fiskeri og reiseliv

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike områder. Her gyter verdens siste store torskestamme, det er store fuglefjell og mange hvalarter. Dette er verdifull natur, som også gir grunnlag for fornybare arbeidsplasser. Oljeboring kommer i konflikt med disse.

Fiskerorganisasjonene Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Fiskebåt er i dag sterke motstandere av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Sameksistens mellom olje og fisker går ikke, mener de. Kontinentalsokkelen, den grunne havbunnen man kan drive kystnært fiske og utvinne olje på, er veldig smal i disse områdene. Noen steder bare et par titalls kilometer.

Oljeleiting med seismikk skyting skremmer også fisken. Seismikk er kraftige lydbølger som skytes mot havbunnen for å kartlegge olje- og gassforekomster. Da det ble skutt seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen mellom 2007 og 2009 opplevde fiskere store fangsttap. Dette gikk også ut over landindustrien som er avhengig av ferskt råstoff til kai. Sjømat Norge anslo at tapene for sjømatforedlingsbedriftene i Lofoten og Vesterålen til sammen hadde en verdi på over fem millioner kroner.

Hurtigruten har også gått ut mot oljeboring.

Fornybare arbeidsplasser i Nord

I dag er det arbeider 6500 personer med fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja. Siden år 2000 har reiselivet i Lofoten vokst med hele 60 %, og det blir stadig mer helårig drift. Nærings- og fiskeridepartementets rapport «Framtid i Nord» fra 2014 viser et potensiale for 5 000 nye arbeidsplasser innenfor reiseliv, marine næringer og biomarin industri basert på fisk og fornybare ressurser i havet, dersom forholdene legges til rette for det.[1]

Arbeidsplasser knyttet til olje- og gassvirksomhet

Oljedepartementets anslag for arbeidsplasser ved eventuell oljeboring er 400 til 1100, mellom Namsos og Tromsø. Det er 5 % sjanse for det høyeste estimatet. I det lave estimatet er 250 av de 400 arbeidsplassene knyttet til ilandføring av oljen.[2] Begge estimater forutsetter en oljepris på 100 dollar fatet.

Olje- og energidepartementets beregning av oljepris ved åpning sier følgende: “Olje- og energidepartementets langsiktige prisprognoser for olje og gass er lagt til grunn for beregningene. På kort sikt ligger oljeprisprognosen på vel 100 USD/fat, stigende mot 120 USD/fat i 2030”[3]. Per april 2016 er oljeprisen på cirka 40 dollar fatet.

Ilandføring avgjørende for lokale arbeidsplasser

Mange tilhengere av oljeboring trekker fram lokale arbeidsplasser som avgjørende. Nylig droppet Statoil ilandføring på Nordkapp fra Johan Castberg-feltet, noe som har gjort at flere politikere i Finnmark er blitt mer skeptiske til olje- og gassvirksomhet. Arbeiderpartiet i Finnmark har blant annet gått hardt ut mot Statoil.[4]

Kilder

[1] NRK Nordland (2009) Store kunnskapshull om seismikk, https://www.nrk.no/nordland/store-kunnskapshull-om-seismikk-1.6430971

[2] Nærings- og fiskeridepartementet (2014) Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord, https://www.regjeringen.no/contentassets/8aa6fc353593499ea9e1a343fcb19600/sluttrapport_kunnskapinord_2014.pdf

[3] Menon (2012) Samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/barentshavet_s/ki/07_samfunn_og_naringsmessige_ringvirkninger.pdf

[4] Olje- og energidepartementet (2012) Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivåhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/barentshavet_s/ki/06_nasjonale_inntekter.pdf#sthash.87vPYLDt.dpuf

[5] NRK FInnmark (2016) Ap hardt ut mot Statoil etter at det ikke blir ilandføring til Nordkapp, http://www.nrk.no/finnmark/ap-hardt-ut-mot-statoil-etter-at-det-ikke-blir-ilandforing-til-nordkapp-1.12766862