Gå til innhold
Megafon med "Natur og Ungdom"-logo som ligger i gresset

Dette mener vi om skog

Natur og Ungdom < Dette mener vi om skog

Tre er et miljøvennlig produkt dersom skogbruket drives på en økologisk forsvarlig måte. Stordrift med få sysselsatte og monokulturskog er en trussel mot det biologiske mangfoldet.
Skogbruket bør legges om slik at det tas hensyn til naturverdier og truede arter under hogst og ved skjøtsel.

Skogloven må revideres slik at hensyn til natur og friluftsliv blir styrka. Det bør være
strengere og tydeligere miljøkrav til skogbruket som kan etterprøves, inkludert forbud mot miljøskadelige driftsformer som gjødsling og sprøyting. Uavhengige offentlige myndigheter må kontrollere næringen og det må være større konsekvenser for å ikke følge loven.

Skogbrukssubsidier som skader gammel naturskog som aldri har vært flatehogd må fjernes.

Skogbruket må i større grad baseres på økologisk flerbruk. Det må settes i verk tiltak som gjør at det også lønner seg for skogeiere å utnytte mangfoldet i skogressursene, framfor fortsatt storsatsing på å gjøre levende skogområder om til monokulturområder.

Lauvskogressursene i norske skoger må utnyttes bedre. Ved en eventuell økt satsning på lauvskogressursene må verdifulle lauvskogsområder og lauvskogselementer sikres i skogbehandlingen.

Et skogbruk basert på flatehogst må legges om til for eksempel blendingshogst eller plukkhogst.

Bruk av sprøytemidler i skogbruket må stanses.

Statlig eide skoger må tilbys til vern uten krav om erstatning.

Innfør hogststopp i gammelskogen og meldeplikt på all hogst.

All skog bør kartlegges av en ekstern kartlegger før hogst.

Forby planting av fremmede arter og gran der den ikke hører hjemme naturlig.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Anneli Rystad Aune

Skogrådgiver
971 62 552