Gå til innhold
Pent i Lofoten (2019_06_29 21_45_34 UTC)

Fiskeripolitiske forventninger til den rødgrønne regjeringen

Natur og Ungdom < Fiskeripolitiske forventninger til den rødgrønne regjeringen
Kategorier: Fisk og oppdrett

I sommer fremmet de rødgrønne forslag i stortinget om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis. Det ble stemt ned av H, V, KrF og FrP. Ap-Sp regjeringa må nå selv innfri der de prøvde å få til i sommer.

Dette er forsalgene fra de rødgrønne

  • Stortinget ber regjeringen sikre at havressurslovas og deltakerlovens distriktspolitiske intensjoner gjennomføres i praksis, og fremme nødvendige forslag for å sikre dette.
  • Stortinget ber regjeringen om å sikre at de leveringspliktige trålerne faktisk leverer fisk til de tilgodesette fiskerisamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet. Alternativet vil være, om dette ikke skjer innen to år, at kvoter tilbakeføres fra disse selskapene til kystflåten.
  • Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en ordning for kvotetrekk med inntil 20 prosent trekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri.»

Forplikter den nye regjeringa

Forslagene som ble stilt må tas opp igjen nå som partiene som var med å stille forslagene er i flertall på stortinget.

 

Vi viser også til Riksrevisjonens kraftige kritikk av fiskeripolitikken som er ført her i landet i perioden 2004-2018 som har rammet bosetting og verdiskapning langs hele kysten.

 

Vi ber også om at regjeringen beskytter villfiskens gytefelt for å sikre de store og rike villfiskstammene som gyter i fjordsystemene i Nord-Norge: kysttorsk, skreien, raudåta og lodda. Gytefeltene til villfisken må få fortrinnsrett og tilstrekkelig vern.

 

En ny Støre-regjering må lytte og samtale åpent med vanlige folk om hva som til det beste for kyst- og fjordbefolkningen. Lukket og betalt påvirkning fra pr-byråer, direkte mot stortingsrepresentanter og regjering, må opphøre som premiss for ny fiskeripolitikk.

 

Vi skal ha fisken tilbake til kysten!

Kystopprøret

Kystfiskarlaget

Fiskekjøpernes Forening

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom

Spire

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU

ForFinnmark

ForTroms

Primærnæringsutvalget i Sametinget

Ta havet tilbake og jorda i bruk

LO i Tromsø

39068266_10156514281183446_4719379596070354944_o

Lær om NU’s fiskeri- og oppdrettsarbeid

Vi må produsere mer sjømat gjennom fiskeri og oppdrett. Da må miljøproblemene knytta til begge løses. Her er hvordan NU jobber for å få fram løsningene.
Les mer
FOTO: Jørgen Næss Karlsen

Riksrevisjonen sløyer Tingets fiskepolitikk

Riksrevisjonen vurderte om fiskeripolitikken de siste 16 årene har vært i tråd med målene stortinget satte seg i 2003 for sosialt og miljøvennlig fiske.
Les mer

Kontakt fiskegruppa

52308733757_ff9c94cbd2_k

Elise Sørensen

Sentralstyremedlem
95499177

Fagansvarlig for fisk og oppdrett, jobber med gruve. Følger opp Russlandsutvalget og Innlandet NU.

tuva

Tuva Mjelde Refsum

2. nestleder
90258865