Gå til innhold

Fiskeripolitiske forventninger til den rødgrønne regjeringen

Natur og Ungdom < Fiskeripolitiske forventninger til den rødgrønne regjeringen
Kategorier: Fisk og oppdrett

I sommer fremmet de rødgrønne forslag i stortinget om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis. Det ble stemt ned av H, V, KrF og FrP. Ap-Sp regjeringa må nå selv innfri der de prøvde å få til i sommer.

Dette er forsalgene fra de rødgrønne

  • Stortinget ber regjeringen sikre at havressurslovas og deltakerlovens distriktspolitiske intensjoner gjennomføres i praksis, og fremme nødvendige forslag for å sikre dette.
  • Stortinget ber regjeringen om å sikre at de leveringspliktige trålerne faktisk leverer fisk til de tilgodesette fiskerisamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet. Alternativet vil være, om dette ikke skjer innen to år, at kvoter tilbakeføres fra disse selskapene til kystflåten.
  • Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en ordning for kvotetrekk med inntil 20 prosent trekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri.»

Forplikter den nye regjeringa

Forslagene som ble stilt må tas opp igjen nå som partiene som var med å stille forslagene er i flertall på stortinget.

 

Vi viser også til Riksrevisjonens kraftige kritikk av fiskeripolitikken som er ført her i landet i perioden 2004-2018 som har rammet bosetting og verdiskapning langs hele kysten.

 

Vi ber også om at regjeringen beskytter villfiskens gytefelt for å sikre de store og rike villfiskstammene som gyter i fjordsystemene i Nord-Norge: kysttorsk, skreien, raudåta og lodda. Gytefeltene til villfisken må få fortrinnsrett og tilstrekkelig vern.

 

En ny Støre-regjering må lytte og samtale åpent med vanlige folk om hva som til det beste for kyst- og fjordbefolkningen. Lukket og betalt påvirkning fra pr-byråer, direkte mot stortingsrepresentanter og regjering, må opphøre som premiss for ny fiskeripolitikk.

 

Vi skal ha fisken tilbake til kysten!

Kystopprøret

Kystfiskarlaget

Fiskekjøpernes Forening

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom

Spire

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU

ForFinnmark

ForTroms

Primærnæringsutvalget i Sametinget

Ta havet tilbake og jorda i bruk

LO i Tromsø

Har du spørsmål om fiskeri og oppdrett?

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.