Gå til innhold

Grønn vekst løser ikke miljøproblemene – forbruket må ned!

Natur og Ungdom < Grønn vekst løser ikke miljøproblemene – forbruket må ned!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. – 8. Januar 2020, støtter seg til konklusjonen i FNs naturpanel sin siste rapport: Grønn vekst vil ikke løse verdens dypt alvorlige miljøproblemer. Som et nødvendig tiltak mot ytterligere skade på naturen og vi mennesker som er avhengig av den, Krever vi at verdens økonomisk overutviklede land til å begrense sin økonomiske vekst.

Verden står ovenfor en global klimakrise. Ifølge FNs klimapanel vil verden varmes opp over fire grader dersom vi ikke endrer kurs. Samtidig varsler FNs naturpanel at vi er i en minst like alvorlig naturkrise: 1 million arter er i fare for å bli utryddet, og hovedårsakene er arealbruk, overutnyttelse av naturresurser og klimaendringer. Skal vi unngå en menneskelig og økologisk katastrofe, må begge disse utfordringene løses samtidig.

Mer penger, mer utslipp

Gjennom verdens økonomiske historie har bruttonasjonalprodukt (BNP) alltid sammenfalt med økt belastning på miljøet. Jo rikere et land er, jo mer forurenser det. Det eneste året verdens klimagassutslipp har gått ned de siste 30 årene, er i 2008. Da var verden i en finanskrise.

Noen vil hevde at det er mulig å separere størrelsen på økonomien og belastningen på miljøet, en såkalt dekobling. Dette kan gjøres ved å for eksempel bytte ut fossilbiler med el-biler, og å bruke vind, vann eller solkraft i stedet for kull på strømnettet. Dette er gode tiltak som Natur og Ungdom støtter helhjertet. Men ingen produksjonsformer kommer uten miljøbelastning. Elektrifiseringen av samfunnet vil for eksempel kreve store mengder mineraler som kobber, og produksjonen av disse er en byrde på miljøet og menneskene rundt. Dette er grunnen til at FNs naturpanel i vår konkluderte med at grønn vekst ikke var noen tilstrekkelig løsning på den pågående naturkrisen.

Vi må erkjenne at rike land som Norge har mer enn nok materiell velstand, og at denne velstanden setter naturen, fremtidige generasjoner, og mindre økonomisk utviklede land i fare. Vi kan ikke bare bytte ut eller effektivisere forbruket, vi må også redusere. Samtidig viser flere studier at økt materiell rikdom (i overutviklede land) ikke øker livskvaliteten.

Denne erkjennelsen er grobunn for god og effektiv miljøpolitikk

Ved å satse på energieffektivisering og reduksjon i forbruk, transport og oljeproduksjon kan Norge bli fossilfritt innen 2040, uten en massiv nedbygging av norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

Vi må altså redusere transportbehovet, ikke bare elektrifisere bilparken. I tillegg må vi flytte skatter og avgifter fra arbeid til bruk av naturressurser. Det skal bli vanskeligere å forurense, og enklere å ta miljøvennlige valg. Hvis norske myndigheter anerkjenner at vekst ikke er et mål i seg selv, og tar i bruk midlene Naturvernforbundets rapport skisserer, kan Norge bli fossilfritt i løpet av tjue år.

Natur og Ungdom krever:

  • At Perspektivmeldingen 2020 ikke legger opp til fremtidig økonomisk vekst
  • At samferdselspolitikken fremmer nedgang i det totale transportbehovet og kollektive løsninger, gjennom streng arealplanlegging og fokus på kollektivtransport.
  • At skatter og avgifter flyttes fra arbeid til bruk av våre felles naturressurser som mineraler og energi.
  • At Norge ikke tillater ødeleggelse av naturen til fordel for økonomisk vekst, gjennom for eksempel gruvedumping eller mineralvirksomhet på havbunnen.
  • At Norge tar ut produktivitetsvekst gjennom kortere arbeidstid heller enn økt kjøpekraft, og innfører sekstimersdag på norske arbeidsplasser.
  • At Norge fjerner mva. fra reparasjoner og utleie.
  • At Norge forbyr reklame for svært miljøskadelige produkter som fossil energi og fly.