Gå til innhold

Heller matjord og frisk natur enn datasenter på Kvernaland!

Natur og Ungdom < Heller matjord og frisk natur enn datasenter på Kvernaland!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at Time kommune prioriterer matjord og natur, og skrinlegger planene om datasenter på Kvernaland.

I Time kommune på Jæren, ønsker selskapet Green Mountain å bygge ut et enormt datasenter med tilhørende infrastruktur og mulig ny næringspark. Dersom prosjektet realiseres vil det rasere enorme arealer verdifull matjord, samt ødelegge viktig natur. Natur og Ungdom, samlet digitalt til landsstyremøte 30.-31. januar, krever at kommunen setter foten ned og sier nei til planene om datasenter på Kvernaland.

Planområdet på nesten 2000 dekar dekker en enorm del av det artsrike landskapet på Kalberg. Her finnes mange truede og sårbare arter Norge har et ansvar for å beskytte. I Frøylandsbekken, som renner gjennom planområdet, finnes det elvemusling. Dette er en norsk ansvarsart. Ansvarsarter er arter som har en betydelig del av sin utbredelse i Norge, og om lag halvparten av de europeiske bestandene av elvemusling finnes her. Elven er også det viktigste gyteområdet for ørreten i Frøylandsvatnet. Området har et rikt fugleliv, og den sterkt utrydningstruede hubroen jakter her. Blant viktige naturtyper finner vi slåttemark, kystlynghei og de svært artsrike gammeleikene, såkalte hule eiker. Disse er så viktige for norsk artsmangfold at de har ekstra beskyttelse gjennom naturmangfoldloven.

Naturen forsvinner bit for bit over hele landet, og i utallige kommuner ligger planene klare for ny industri, kraftproduksjon og hyttefelt som skal sikre arbeidsplasser og økonomi. Da må det gjøres harde prioriteringer for å hindre at alt forsvinner på en gang, og det er altfor mange gode grunner til å skrinlegge planene om datasenter på Kalberg på Kvernaland.

Planområdet dekker store arealer verdifull matjord. Kun 3% av Norges areal er dyrket mark, og av disse er kun 1% egnet til matkorndyrking. Nå kan store arealer av denne viktige ressursen bli bygget ned med planene som foreligger for datasenteret og tilhørende industri. Det tar tusen år å bygge bare noen centimeter med matjord, og det er derfor ikke regnet som en fornybar ressurs. Når vi ødelegger den, blir den borte også for kommende generasjoner. Vi som er unge i dag vil oppleve en verden med stadig større usikkerhet knyttet til matproduksjon. Befolkningsvekst, temperaturøkning og ekstremvær vil legge stadig større press på den globale matproduksjonen, og vi bør derfor øke selvforsyningsgraden i Norge.

Å verne om matjord er helt nødvendig for at vi som er unge nå og kommende generasjoner skal kunne dyrke egen mat på egen jord, og øke matsikkerheten i en fremtid preget av klimaendringer og befolkningsvekst. Utbygging av nye datasentre må i større grad benytte seg av eksisterende industriområder. Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 30.-31. januar 2021, krever at Time kommune prioriterer matjord og natur, og skrinlegger planene om datasenter på Kvernaland.