Gå til innhold

En ny regjering må gi oss en ny naturforvaltning! 

Natur og Ungdom < En ny regjering må gi oss en ny naturforvaltning! 
Kategorier: Natur

Nå har vi fått et nytt stortingsflertall, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet møtes på Hurdalssjøen for å forhandle om ny regjeringsplattform. De må levere en ny og styrket naturpolitikk! Vi i Natur og Ungdom har blant annet levert krav om et nasjonalt naturbudsjett og arealnøytrale kommuner. Her er våre viktigste innspill for en bedre naturforvaltning: 

Regjeringen må: 

-Utarbeide et nasjonalt naturbudsjett med årlig grense for naturtap og mål om    restaurering 

-Utarbeide et nasjonalt arealregnskap, som synliggjør økologisk tilstand og   

  utbredelse 

-Stille krav om at alle kommuner blir arealnøytrale 

-legge til rette for arealnøytralitet, ved innføre ordninger som gjør at det alltid skal   være mer lønnsomt for utbygger å bygge på allerede utbygde områder fremfor å ta i   bruk natur og matjord 

 

Vi står midt i en global naturkrise, der arter dør ut opptil 1000 ganger raskere enn normalt. De siste 50 årene har vi mistet to tredjedeler av verdens dyr og fisk, og det er ikke en trend vi er i ferd med å snu. Tvert imot. Den viktigste årsaken til at arter dør ut, er arealendringer. Leveområdene deres forsvinner, og med det deres livsgrunnlag. Denne krisen gjenspeiles godt i Norge, der hver femte art nå står på rødlisten. Og det er kanskje ikke så rart, ettersom vi bygger ned 30 fotballbaner med villmark hver eneste dag.  

 

Artsmangfoldet forsvinner, og det samme gjør vårt forsvarsverk mot klimakrisa. Sunne og robuste økosystemer kan kjøle ned lufta, holde på vann når det er flom, og slippe det ut igjen i perioder med tørke. De kan hindre ras og skred, rense luft og vann, gi oss opplevelser, mat og andre nyttevekster. Dette er livsviktige ressurser for fremtidige generasjoner, som dagens politikere må forvalte og ivareta. 

 

Tidligere i vår har Arbeiderpartiet kommet med gode innspill til Høyre-regjeringens klimamelding, med tiltak for å stanse naturtapet. Mange av disse forslagene er ikke programfestet i partiets partiprogram, men vi i Natur og Ungdom forventer at de leverer nå når det virkelig gjelder! De ønsket blant annet et nasjonalt naturbudsjett. Vi mener at Norge trenger en helt ny kurs i naturforvaltningen, en som bygger på kunnskap og bærekraft. For å klare dette må vi først kartlegge all naturen i landet, og deretter må denne kunnskapen brukes aktivt i politikken og forvaltingen for øvrig. Derfor må det utarbeides et naturbudsjett, med grenser for naturtap og mål for restaurering. Det må dessuten settes krav om at alle landets kommuner skal bli arealnøytrale, og et slikt krav må følges opp med gode virkemidler. Et slikt virkemidler kan være en incentivordning/avgiftsordning som gjør det dyrere å bygge ned ny natur, enn å gjenbruke allerede nedbygde områder til nye formål.  

Har du noen fler spørsmål om naturbudsjett? Spør: