Gå til innhold

Nei til elektrifisering av Melkøya!

Natur og Ungdom < Nei til elektrifisering av Melkøya!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18. februar 2024 krever at regjeringen skrinlegger planene om å elektrifisere Melkøya-anlegget med kraft fra land. 

Sommeren 2023 la regjeringen frem sin plan for å elektrifisere gasskraftanlegget på Melkøya, utenfor Hammerfest i Finnmark. Prosjektet er vanvittig uansvarlig og vil resultere i kraftlinjer og store vindkraftanlegg i reinbeiteområder. Elektrifiseringen er et helt feil sted å starte og vil kunne gå på bekostning av urfolksrettigheter og verdifull natur. 

At Melkøya må elektrifiseres for å kunne opprettholde driften når klimakvotene blir dyrere, burde være et tydelig signal om at anlegget ikke er et prosjekt som har plass i Norge når vi må omstille oss vekk fra olje til et lavutslippssamfunn. Når verdens karbonbudsjett minsker år får år kan vi ikke fortsette med midlertidige løsninger som elektrifisering. Rapporten Norsk Olje, Globale Utslipp fra Vista Analyse viser tydelig at norsk gass fører til økte utslipp og er negativt for verdens klima. For at verden skal nå 1,5 graders målet er det eneste reelle klimatiltaket Norge kan gjøre i denne saken å stenge anlegget og dermed kutte forbrenningsutslippene fra gassen som produseres på Melkøya 

Istedenfor å gripe klimaproblemet og klimagassutslippene ved roten, velger regjeringa dessverre å elektrifisere Melkøya. Dette vil kun kutte utslipp ved produksjon, selv om de største utslippene kommer ved brenning av gassen anlegget produserer. En annen problemstilling knyttet til elektrifiseringen er at kraften i all hovedsak er planlagt hentet fra samiske reinbeiteområder ved hjelp av store vindkraftanlegg. Det virker dessverre ikke som om regjeringen har lært av Fosensaken. Selv om regjeringspartiene snakker varmt om samarbeid og konsultasjoner med reindrifta, sametinget og samiske interesser, er realiteten at de føler seg oversett og overkjørt, enda prosjektet kun er i planleggingsfasen. 

Regjeringas plan for elektrifisering av Melkøya er symbolpolitikk og kutter ikke reelle klimagassutslipp. Prosjektet er vanvittig uansvarlig, og vil resultere i kraftlinjer, og store vindkraftanlegg gjennom reinbeiteområder. 

 Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18. februar 2024 ber regjeringen innstendig om å skrinlegge planene om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.