Gå til innhold

Nei til giftdumping ved Ytre Hvaler nasjonalpark

Natur og Ungdom < Nei til giftdumping ved Ytre Hvaler nasjonalpark
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 11.-12. februar, krever at planene om sjødeponi ved Svaleskjær stanses. Alle massene som mudres opp ved Borg havn må deponeres forsvarlig på land.

Borg havn, som ligger i munningen av Glomma, har blitt grunnere som følge av mudder og slam elva har dratt med seg sørover. Massene som skal fjernes er resultat av mange år med industri langs elva, og inneholder blant annet kobber og kvikksølv. Kystverket har fått tillatelse til å deponere de mindre giftige massene i et sjødeponi ved Svaleskjær, på grensa til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Aksjonister, biologer og organisasjoner har advart mot prosjektet. Selv med miljøtiltak som siltgardin og utvannning, vil spredningen av sedimentene være større enn beregna. Tidligere erfaringer, blant annet deponeringen av mudder i Singlefjorden i 2016, og ved Malmøykalven i 2014, har vist at sjødeponi forverrer tilstanden i fjorden. Strender i Nedre Glomma-regionen er fremdeles dekket av mudder etter deponiet i 2016, og forskere fra NMBU mener deponeringen av giftstoffer i 2014 er en viktig årsak til at torskebestanden er kraftig redusert i Oslofjorden.

De to viktigste tiltaksområdene i «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» handler om å redusere tilførselen av næringssalter og partikler til fjorden. Da er det lite hensiktsmessig med sjødeponi, som vil føre til akkurat dette. Det planlagte sjødeponiet ligger på grensa til Ytre Hvaler nasjonalpark, som huser blant annet verdens største innaskjærs korallrev, og en antatt lokal torskestamme. Oslofjorden er i en dårlig forfatning, og det legges ned stort arbeid for å tilbakeføre. Samtidig som det bevilges mye midler til en grundigere opprydning av Oslofjorden, tillates det sjødeponi i den samme fjorden. Massene må håndteres på en forsvarlig måte der det stilles krav til gjenbruk og sirkulære kretsløp, noe som ikke blir mulig med planene om sjødeponi.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 11.-12. februar, krever at planene om sjødeponi ved Svaleskjær stanses. Alle massene som mudres opp ved Borg havn må deponeres forsvarlig på land.