Gå til innhold

Dette mener NU om Oljefondet

Natur og Ungdom < Dette mener NU om Oljefondet
Kategorier: Ukategorisert

Natur og Ungdom krever et etisk oljefond, som sakker ned klima- og naturkrisa, snarere enn å akselerere den.

Regjeringen og Stortinget skal ta stilling til Etikkutvalgets rapport om etikken i Statens pensjonsfondet utland (SPU), populært kalt Oljefondet. Forrige gang etikken i Oljefondet ble gjennomgått av et regjeringsoppnevnt utvalg, var da Graver-utvalget foreslo etiske retningslinjer og opprettelsen av et uavhengig etikkråd i 2004. Siden den gang har fondet firedoblet seg, og er nå investert i langt flere land. Samtidig har kloden blitt varmere, naturmangfoldet skjørere, og teknologien har utviklet seg, på både godt og vondt. “Business as usual” vil ta verden til katastrofale klimaendringer. Behovet for ny oljefondspolitikk er større enn noen gang – vi trenger mer enn en liten justering.

 

Utelukk selskaper som gjør stor skade på naturmangfoldet
FNs naturpanel har slått fast at verden er i en global naturkrise, hvor menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter. Av hensyn til naturen, og vi som er avhengige av den, må verdens ledende bedrifter og investorer vri investeringer vekk fra naturødeleggelse og forurensende aktivitet så raskt som mulig. På grunn av alvoret i klimakrisa har retningslinjene både et miljøkriterie, klimakriterie og et kullkritere. I lys av ny forskning og normutvikling i samfunnet mener Natur og Ungdom at alvorlig skade av naturmangfold må inn som et kriterium for observasjon og utelukkelse fra Oljefondet.

 

Oljefondet må justeres etter Parisavtalen
Klimaendringene krever en vridning fra fossile til fornybare investeringer. Vi vet fra FNs klimapanel at “business as usual” vil ta verden til katastrofale klimaendringer. Derfor er det ikke nok å stole blindt på at markedskreftene. Store investorer må skifte kurs. Som verdens største offentlige pensjonsfond eid av et demokrati er det naturlig at Norge går foran. Natur og Ungdom krever at hele porteføljen til Oljefondet gjennomgås, for å teste om selskapene er i tråd med 1,5-gradersmålet Norge har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Vi krever også at Parisavtalen inngår som en del aktsomhetsvurderingene NBIM (som forvalter Oljefondet) foretar i forkant av investeringer.

 

NBIM må være en aktiv eier
Natur og Ungdom mener eksklusjon er et viktig verktøy for å håndheve retningslinjene, men eierskapsutøvelse er også en effektiv måte å påvirke selskapene vi er investert i. Vi håper NBIM tar rollen som eier i en klima- og naturkrise alvorlig, og stiller strenge krav til utfasing av bruk og produksjon av fossil energi, og ødeleggelse eller forurensning av natur. Det burde være nulltoleranse for selskaper som driver eller støtter påvirkningsarbeid mot klima- og miljøtiltak. Vi mener at selskaper med unødvendig høye utslipp eller som er involvert i lobbyvirksomhet mot klima- og miljøtiltak bør ekskluderes fra Oljefondet.

I motsetning til anbefalingene fra Etikkrådet, og prosessen rundt dem, er det vanskelig for sivilsamfunnet å delta og ettergå eierskapsutøvelsen til NBIM. Dersom brorparten av den etiske jobben skal gjøres av NBIM, må sivilsamfunnet får bedre innsyn i hvordan NBIM forsøker å påvirke selskapene i en mer etisk retning.

 

Oljefondet må ha økt åpenhet og vektlegge etiske hensyn
Oljefondet investering er av interesse for sivilsamfunnet. Når NBIM ekskluderer et selskap fra Oljefondet følger resten av landet med og handler. Dessverre offentliggjør ikke NBIM navn eller begrunnelse på selskapene som de selger seg ut av etter ansvarlig eierskapsvurderinger. NBIM sitter på mye informasjon om andre selskapenes manglende bærekraft som ikke deles med offentligheten. Vi mener at NBIM må publiserer motivasjonen for risikobaserte nedsalg som er gjort.

Vi må sikre at investeringene Oljefondet gjør ivaretar etiske hensyn. De siste årene har fondet investert i selskaper i en rekke land som systematisk bryter menneskerettighetene og forverrer klimakrisen. For å hindre dette trengs det endring i loven, slik at en tillater at  NBIM kan bryte referanseindeksen i tilfeller hvor risikobaserte nedsalg er gjort av etiske hensyn.

 

Etikkrådet bør styrkes
Etikkrådet spiller i dag en nødvendig rolle i å håndheve de etiske retningslinjene. Anbefalingene fra Etikkrådet skaper overskrifter over hele verden, og påvirker finansmiljøet i positiv retning. Selv om Etikkrådet produserer svært grundig dokumentasjon, og har bedre innsikt i den etiske situasjonen i selskapet som undersøkes, er ikke NBIM forpliktet til å følge tilrådningene. I tillegg har Etikkrådet knapt vokst de siste årene, til tross for at Oljefondet har mangedoblet seg. Natur og Ungdom mener Etikkrådet styrker etikken både i Oljefondet og i det øvrige finansmiljøet, og bør gis ressurser til å følge opp flere selskaper enn i dag.