Gå til innhold

Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig

Natur og Ungdom < Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig
Kategorier: Olje | Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. - 10. januar 2021, krever en styrt og rettferdig omstilling av samfunnet bort fra petroleumsavhengigheten, og inn i et fornybart samfunn.

Oljen må vike hvis vi skal nå klima – og naturmålene 

Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne, og dersom vi skal nå klimamålene kan vi ikke fortsette å dele ut nye konsesjoner. Verden står samtidig overfor en naturkrise, og arktiske havområder er særlig truet av klimaendringer og forurensning. Eventuelle gjenværende forekomster av olje på norsk sokkel finnes nå bare i ekstra sårbare områder, og vi

mener det derfor er uakseptabelt å lete der. Norge har en sterk økonomi og velutdannet befolkning, og er det landet i verden som er best rustet til å gjennomføre en rask, trygg og kontrollert omstilling. Tiden er moden for å avskaffe alle særfordelene til petroleumsindustrien, og satse på grønne næringer. Hadde vi handlet tidligere kunne omstillingen til fornybart kommet i små steg, men vi har kastet bort tid og kan ikke lenger velge de mest kostnadseffektive utslippskuttene. I fremtiden kommer vi ikke til å ha den samme verdiskapningen i olje og gass, og da trenger vi en plan som kan gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

Plan for avvikling er trygghet 

Parisavtalen binder land til å kutte i forbruk, og dermed senke etterspørselen etter fossile energikilder nok til at verden er i netto null utslipp innen 2050. Det finnes flere ulike scenarioer for å nå målet, men de har til felles at etterspørselen etter petroleum på kort tid skal tilnærmet forsvinne fra markedet. For Norge som produsentland vil dette påvirke økonomien vår sterkt. Om vi ikke omstiller oss, risikerer vi å sitte med lagrene fulle av et produkt verden ikke lenger vil ha, og at det tapes mange hundre milliarder kroner som staten investerer i petroleumsnæringen i dag.

Alternativet er å føre en aktiv tilbudssidepolitikk, som senker produksjonen, parallelt med etterspørselspolitikk, som senker bruken. En styrt avvikling er den tryggeste måten å hindre plutselige konkurser og arbeidsledighet. Statens løsning er å gamble på at vi ikke når målene, eller å satse på at vekst i olje og gass kan sameksistere med nullutslippssamfunnet. Det mener vi er naivt, kunnskapsløst og uansvarlig. Norge må ta klimaansvar og vise vei for andre produsentland.

Nye fornybare arbeidsplasser

Første steg i en styrt avvikling av oljenæringa er stans i ny leting, men det er i letevirksomheten det ligger flest arbeidsplasser. En tilbudssidepolitikk vil føre flere private investeringer over i grønne næringer, men det må også komme statlige investeringer i nye grønne arbeidsplasser. Da viser staten at de vil gi trygghet til arbeidere i industrien. Vi foreslår en oljekommisjon som kan vise hvordan Norge skal komme seg ut av oljealderen. Oljekommisjonen skal lage en helhetlig plan for omstillingen, der nye grønne arbeidsplasser og omskolering av arbeidstakerne må være en viktig del.

Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. – 10. januar 2021, krever at det startes en styrt avvikling av norsk olje og gassproduksjon. Første steg må være stans i nye lete- og utvinningstillatelser, at skattefordelene til petroleumsnæringa fjernes og at tillatelser i SVO-er blir trukket tilbake. Parallelt må statlige investeringer i nye grønne næringer trappes opp, og en oljekommisjon bør settes ned for å sikre en omstilling av samfunnet som ivaretar både mennesker og klimaet. Vi krever at en ny eller gjenvalgt regjering viser at folk kan forvente en trygg og rettferdig omstilling, ved å igangsette en styrt omstilling – nå!