Gå til innhold

Utred Tromsbanen nå!

Natur og Ungdom < Utred Tromsbanen nå!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at politikerne iverksetter en utredning av jernbanelinje mellom Narvik og Tromsø med sikte på utbygging.

Til: Lokal og regional presse, Samferdselsdepartementet, Fylkesråd for samferdsel i Troms Fylkeskommune

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte

Utred Tromsbanen nå!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 8.-11. januar 2015, krever at politikerne iverksetter en utredning av jernbanelinje mellom Narvik og Tromsø med sikte på utbygging. En jernbanelinje på denne strekningen vil bidra til en mer miljøvennlig samferdsel i Nord-Norge, da både godstrafikk og persontrafikk blir flyttet fra veg til jernbanenett. Dersom utredningen viser en positiv klimagevinst, og en utbygging ikke fører til irreversible skadelige inngrep i verdifull natur, bør Tromsbanen bli en realitet.  

19 % av Norges samlede klimagassutslipp kommer fra vegtrafikk, en stor andel av dette fra godstrafikk. For å løse klimaproblemene må vi legge om til en mer miljøvennlig transportsektor. Da ruten til godsbåten «Tege», som fraktet gods fra Bodø til Alta ble lagt ned i 2013 ble det en økning på 8000 vogntog og dermed nesten en dobling i dieselforbruket. Dette er en stor belastning på miljø og allerede hardt pressede nordnorske veger.

I dag har Narvik havn sprengt kapasitet på grunn av jernmalmutvinning i den svenske byen Kiruna. Et godt alternativ vil da være å frakte deler av denne malmen til Tromsø for utskiping.

Da det i 2009 ble gjennomført en utredning av banen fra Narvik til Tromsø, utført av statens vegvesen for Transportøkonomisk institutt, var det i beregningene ikke tatt med transport av fisk og malm, heller ikke persontransport. Å flytte det godset som i dag fraktes på bil over til bane vil ikke bare ha en positiv miljøeffekt, det vil skape bedre trafikksikkerhet, mindre vegslitasje og en jernbanelinje vil gjøre det betydelig lettere å reise innad i Troms og til Nordland.

Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet. Derfor er det nødvendig å komme i gang med en utredning av Tromsbanen som inneholder alle aspekter. Troms fylkeskommune bevilget i 2006 8,5 millioner kroner til Bardu kommune for en utredning som det daværende fylkesrådet skulle lede, og de har enda ikke begynt på dette arbeidet. Handlekraften til politikerne i fylket ser ut til å være totalt fraværende. Det er beklagelig når prosjektet kan bli enormt viktig for en stor region.

Allerede i 1923 vedtok Stortinget å bygge Tromsbanen. Natur og Ungdom krever at det nå, over 90 år etter, igangsettes en utredning med sikte på å bygge jernbane til Tromsø.