Gå til innhold

Viken går imot tredje rullebane på Gardermoen og utvidelse av E18, Natur og Ungdom jubler

Natur og Ungdom < Viken går imot tredje rullebane på Gardermoen og utvidelse av E18, Natur og Ungdom jubler

I den politiske plattformen for Viken går det nye fylkesrådet mot utvidelse av E18 Vestkorridoren og den planlagte tredje rullebanen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det satses mer på kollektivtransport og sykkel, og fylket har som mål å kutte utslippene med 80 % innen 2030.

Dette er virkelig gode nyheter, og politikerne har lyttet til alle ungdommene som har klimastreiket når de vil skrinlegge disse klimaverstingene. Når Viken fylke nå går imot en tredje rullebane må det få konsekvenser. Samferdselsminister Jon Georg Dale må lytte til de lokale og stanse planlegginga av rullebanen!

Det er Avinor som planlegger rullebanen og Samferdselsdepartementet som gir endelig lov til å bygge. Det er foreløpig ikke gjort. det er stor motstand mot prosjektet i Ullensaker. En tredje rullebane vil føre til en massiv økning i flytrafikken i Norge. Nordmenn flyr allerede mest i verden og flyreiser utgjør mer enn halvparten av nordmenns utslipp knytta til transport. En ny rullebane skal brukes til å satse på interkontinentale ruter, som er de mest forurensende av alle. I tillegg vil det få katastrofale konsekvenser for omgivelsene rundt en eventuell ny rullebane. En utvidelse vil bygge ned 3500 dekar matjord, ødelegge et landskapsvernområde og tvinge hundrevis av husstander på flyttefot.

 

Det er helt på sin plass at vi nå slutter å bygge nye arealkrevende motorveger, og heller satser på miljøvennlig transport gjennom tog, buss og sykkel. Det er også veldig bra med et mål om å kutte utslippene med 80 %, og vi ser fram til at det blir følgt opp med tiltak.
Nå som Viken ikke vil utvide E18 er det heller ingen av de lokale partene i Oslopakke 3-forhandlingene som ønsker en ny gigantisk motorveg på E18 Vestkorridoren. Regjeringa står alene igjen om å ville ha trafikkvekst, kø og kork og bør stanse planene om å utvide E18 sporenstreks

I den politiske plattformen står det følgande om E18 og tredje rullebane

“Oslopakke 3 er ei avgjerande samarbeidsplattform for å løysa regionen sine trafikkutfordringar på en god måte. Det skisserte bompengeopplegget for E18, som har vore på høyring frå SVV, er i strid med lokal einigheit i OP3, – fordi regjeringa vil utvida talet på felt inn mot Oslo. 

Fylkesrådet i Viken vil derfor ikkje vera garantist for den skisserte finansieringa. Fylkesrådet vil be regjeringa om at det ikkje blir gått vidare med E18- prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringa, og vil arbeida for å endra prosjektet gjennom samarbeid med partane i Oslopakke 3. Fylkesrådet legg til grunn at vegkapasiteten ikkje skal auka, og at kostnad og bompengar for prosjektet skal reduserast. 

Fylkesrådet forutset at Regjeringa ikkje forskoterer vidare planlegging av E18 før Oslo og Viken (tidl. Akershus), som er dei lokale partar, har kome til einigheit. Flytrafikken er i all hovudsak eit nasjonalt anleggjande, men arealbeslag frå flyplassar, samt lokal ureining og støy, er spørsmål som vedkjem våre innbyggarar i stor grad. Fylkesrådet seiar derfor tydeleg nei til å utvida flyplassen på Gardermoen med ei tredje rullebana”