Gå til innhold
Aksjonister i Repparfjord

Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

Natur og Ungdom < Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?
Kategorier: Gruver

Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. Her kan du lese mer om sakene, og skrive deg på aksjonsliste.

Skriv deg på aksjonsliste her:

Regjeringen har gitt tillatelser til dumping v gruveavfall i Repparfjorden i Troms og Finnmark og i Førdefjorden i Vestland. Fjordene er nasjonale laksefjorder som også er gyteområde for kysttorsk og oppvekstområde for flere andre arter.

Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, og så langt står over 4600 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.

Gruveselskapet Nussir ASA sin kobbergruve i Repparfjord er i tillegg planlagt i et viktig reindriftsområde som brukes av reindriftsutøvere som allerede har sitt eksistensgrunnlag presset. Å ta livsgrunnlaget fra samiske reindriftsutøvere er uakseptabelt. Gruveselskapet Nordic Mining sin gruve ved Førdefjorden er planlagt med fjelltoppkapping og dumping i sjø, selv om dette ikke er nødvendig for å utvinne mineralene i fjellet. Unødvendig forurensing er uakseptabelt.

I 2016 ble det gjennomført Norges lengste sammenhengende sivilt ulydighetsaksjon på Engebøfjellet i protest mot Nordic Mining sine prøveboringer. Sommeren 2021 ble det gjennomført Norges lengste protestleir i 100 dager der Nussir ASA sine forsøk på å starte arbeidet med gruva ble stanset.

Begge prosjektene er midlertidig stanset på grunn av saksbehandling i kommunene, men selskapene kan bli klare på svært kort varsel til å sette spaden i jorda. Snart kan det nok en gang bli nødvendig med aksjoner, og jo flere vi er på aksjonsliste, jo bedre rustet er vi til å stanse arbeidet. 

Mer om Førdefjorden:

Gruveselskapet Nordic Mining har søkt om å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i Vestland fylke. Det ligger fortsatt en klage på driftstillatelsen på den nye næringsministerens bord, og hver gang det dukker opp ny fakta sørger vi for å holde næringsministeren oppdatert på at grunnlaget for hvorfor tillatelsen bør bli vurdert på nytt og deretter avslått.

Det er helt uakseptabelt å dumpe et lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i Førdefjorden, annethvert minutt i 50 år framover. Havforskerne frykter at deponiet vil utrydde alt liv i en av Norges reneste fjorder.

Selskapet Nordic Mining er veldig ivrig på oppstart, og lover mye til investorene sine. Selskapet har søkt om byggetillatelse fra kommunen, og de har allerede fått tillatelse til å rive noen hus ved fjorden, men den har vi klaget på og ligger til behandling hos statsforvalteren. Inntil videre får ikke selskapet lov til å starte noe som helst arbeid, men dette kan endres raskt.  

De har vært gjennom en runde i tingretten, der de vant over et annet gruveselskap som vil drive gruve i samme fjell (AMR) og fortsatt har dermed gyldig driftstillatelse. Men Nordic Mining har mistet rettigheten til deler av granaten i fjellet, noe som kan gå hardt utover prosjektøkonomien og dermed deres mulighet til å starte gruvearbeidet. 

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har i november arrangert folkemøte i Førde med over 80 fremmøtte, og vi er mange som er klare til videre kamp. Vi har også vært på befaring ved fjorden for å finne hvordan vi kan huse mange aktivister på kort varsel om det plutselig blir nødvendig.  

Mer om Repparfjord:

14. februar 2019 ga regjeringen grønt lys for gruva i Kvalsund, og dumping av 30 millioner tonn giftig avfall i Repparfjord i Finnmark.

I sommer hadde vi norgeshistoriens lengste protestleir mot oppstarten av Nussirgruva i Finnmark. 100 dager! Den store motstanden gjorde det umulig for selskapet å starte, og Repparfjorden er foreløpig trygg. 

I likhet med Førdefjorden gjøres det masse arbeid opp mot byråkratiet for å finne veier der politikerne kan stanse prosjektet, og den største kjeppen i hjulet deres er en klage på kommunens saksbehandling i en av de mindre tillatelsene. Den ligger også til behandling hos statsforvalteren, og selskapet får ikke gjøre noe arbeid inntil den er ferdigbehandlet.  

Klagen kan avvises hos Statsforvalteren før jul, og da har egentlig Nussir ASA alt de trenger for å sette i gang igjen. Men – vi mener at Nussir også trenger å ekspropriere rettighetene fra reindrifta for å få sette i gang. Denne måten å stanse prosjektet har blitt enda mer aktuell etter at Høyesterett kom med dom som sier at vindkraftutbygginga på Fosen bryter samenes urfolksrettigheter fordi det går for hardt utover muligheten til å drive reindrift.  

Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og hjem for flere andre store fiskebestander, inkludert gyteplass for den truede kysttorsken. Havforskningsinstituttet, Norges fremste forskningsmiljø på livet i havet, har gang på gang advart mot konsekvensene av å dumpe gruveavfall i fjorden. I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller. Små partikler vil spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer lengre ut i fjorden. Et sjødeponi dreper effektivt alt liv på havbunnen både i deponiområdet og i nærheten av deponiet. Norge er et av fem land som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen. Som om ikke dette er nok, så er gruveprosjektet planlagt i et viktig reindriftsområde, som allerede er presset av flere andre inngrep. Sametinget har vedtatt et tydelig nei til prosjektet.

 

Dersom regjeringen tillater dumping av gruveavfall i fjordene vil Natur og Ungdom støtte sivilt ulydige aksjoner, for å vise politikerne og gruveselskapet at det er snakk om stor folkelig motstand. Vi trenger deg! På linken øverst i saken finner du et skjema du kan fylle ut hvis du vil vise din motstand gjennom disse aksjonene.

Deltakere på sivil ulydighetsaksjoner må ha fylt 15 år, og foresatte til alle deltakere under 18 år må være informert. 

Det er ikke bindende å skrive seg opp på aksjonslista. Alle vil bli kontaktet av Natur og Ungdom i forkant av eventuelle aksjoner.

Les mer om sivil ulydighet og arbeidet for fjordene

Natur og Ungdom og sivil ulydighet

Kan lovbrudd forsvares hvis handlingen bidrar til å redde naturen?
Les mer