Gå til innhold

Fjordsøksmålet – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Natur og Ungdom < Fjordsøksmålet – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Natur og Ungdom sammen med Naturvernforbundet anker fjordsøksmålet til lagmannsretten.

Fjordsøksmålet var i retten 18. september til 4. oktober i høst. Dommen kom 10. januar 2024 og var et knusende tap for naturens rettsvern. Vi fikk ikke medhold i at statens tillatelser til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ulovlige. Nå anker vi dommen videre til lagmannsretten fordi de mener dette er en feil tolkning av EUs vanndirektiv.

Alt er galt med dette prosjektet. Det finnes andre måter å ha gruvedrift på, men Nordic Mining velger det mest miljøfiendtlige alternativet. Og det har politikerne gitt dem lov til. Vi har aksjonert sivilt ulydig ved flere anledninger, gitt innspill og klaget i de prosessene vi har kunnet. Vi har saksøkt og tapt mot staten, men vi er ikke enige i dommen. Kampen for Førdefjorden er ikke over.

Sammen med Naturvernforbundet sendte vi i 2022 en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. I brevet påpeker vi at det ikke forelå noen plan for håndtering av gruveavfallet før tillatelsen til å dumpe avfallet i fjorden ble gitt i 2015. Det er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Det har ikke skjedd i denne saken.

-Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede andre og mer miljøvennlige løsninger. Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, sier Gytis Blazevicius.

Saken fortsetter under bildet

I omgjøringsbegjæringen peker vi på at det er gjort saksbehandlingsfeil ved at avfallshåndteringsplanen ikke forelå før det ble gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Videre er det ikke gitt tillatelse etter avfallsforskriften kapittel 17. Disse feilene har hatt innvirkning på vedtakets innhold, og tillatelsen som er gitt er derfor ugyldig, står det i omgjøringsbegjæringen. 

Vår oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021. 

Natur og Ungdom har sammen med Naturvernforbundet valgt å anke fjordsøksmålet til lagmannsretten, med særlig fokus på den norske forståelsen av EUs vanndirektiv. Vi mener at de norske myndighetene har en feil forståelse av direktivet og ønsker derfor en uttalelse fra EFTA-domstolen som kan gi oss fasiten en gang for alle.

saken fortsetter under bildet

Vanndirektivet står usedvanlig svakt i norsk rett. Slik dommen fra tingretten tolker det, kan alle vannressurser i Norge ødelegges, dersom det finnes en økonomisk interesse for det. Dette betyr ikke bare at Førdefjorden kan stå i fare på grunn av denne misforståelsen, men også andre fjorder som er i samme situasjon, blant annet Repparfjord i Finnmark.

Gruvedumping

Norge er ett av to land som tillater dumping av gruveavfall i sjø.
Les mer